Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Serveis Juridics

Serveis Jurídics

 

Despatxos professionals homologats

Acord Marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis d’assessorament legal i representació i defensa en judici per a la UPC i entitats del grup UPC, en 6 lots.

Les entitats del Grup UPC acollides en aquest AM son: Fundació Politècnica de Catalunya;  UPCnet;  IThink UPC SL;  Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC; Centre CIM Fundació Privada, i Parc Mediterrani de la Tecnologia SL.

PER SOL.LICITAR ELS SERVEIS DELS DESPATXOS PROFESSIONALS ADRECEU-VOS A LA UNITAT DE SERVEIS JURIDICS I CONVENIS: 

Enviar sol.licitud a:  serveis.juridics@upc.edu

Durada contracte: 2 anys. Des de l'1 d’abril 2021 fins el 31 de març de 2023

Durada de la pròrroga:  No s’estableix possibilitat de pròrroga.

Número de lots: 6

Documentació administrativa (plecs):

 

Empreses adjudicatàries


Lot 1: Assessorament legal en l’àmbit del dret públic universitari i dret administratiu. Representació i defensa en judici en l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Representació i defensa davant el Tribunal de Cuentas, tribunals administratius especials i davant qualsevol altre òrgan públic.

 • BUFETE ALCÁNTARA SLP
 • BUFETE VALLBÉ SL
 • FJM ADVOCATS SLP

Lot 2: Assessorament legal i defensa en judici en l’àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

 • BUFETE VALLBÈ SL
 • BUFETE ALCÁNTARA SLP
 • FJM ADVOCATS SLP

Lot 3: Assessorament legal i defensa en judici en matèria de lluita contra la morositat en l’àmbit nacional o internacional.

 • BUFETE BARRILERO
 • DIGESTUM LEGAL SLP
 • PAGÈS, CORTÉS I HERNÁNDEZ VIVES  

Lot 4: Assessorament legal i defensa en judici en Dret Mercantil en l’àmbit nacional o internacional. Especialment en matèria d’spin-off o start-ups; propietat intel·lectual, propietat industrial; societats de capital; dret concursal i règim jurídic de les agrupacions, consorcis, societats o fundacions per a la realització de projectes de recerca o altres actuacions.

 • ROUSEAUD COSTAS DURAN, SL
 • RMB ABOGADOS (SUMMA)
 • BUFET VALLBÉ, SL

Lot 5: Assessorament legal i defensa en judici en Dret Civil en l’àmbit nacional o internacional (llevat les matèries dels lots 3 i 4). Inclou els contractes de l’article 83 de la LOU.

 • MARIA VILA

Lot 6: Assessorament legal i defensa en judici en Dret Penal.

 • DIGESTUM LEGAL SL
 • MARTELL ABOGADOS


Procediment d'encàrrec dels serveis

Les unitats que requereixin els serveis del despatxos homologats en primer lloc sol·licitaran per correu electrònic la demanda a la Cap dels Serveis Jurídics i Convenis (serveis.juridics@upc.edu) detallant la necessitat i traspassant tota la informació necessària per tal d'avaluar la situació.

Un cop autoritzat es tramitarà segons estableix els plecs de clàusules administratives.

 

Límit quantia contracte (1)

Pressupostos

Aplicatiu

VEC < 5.000 €

Es demana pressupost a 1 o varies empreses del lot

Directe pressupostaria

(SAP) (2)

VEC ≥ 5.000 €

 

Es demana pressupost a totes les empreses del lot

IG4S (Informe Justificatiu)

VEC ≥ 5.000 €

+ Informe especialització

Es demana pressupost a 1 o varies empreses del lot

IG4S (Informe Justificatiu)

 

(1) VEC = Valor estimat del contracte (preu sense IVA).

(2) Per a serveis inferiors a 5.000€ (s/IVA) no cal obrir expedient en el mòdul IG4S. Es crea la D i posteriorment se li associa l’OP en el mòdul de Comptabilitat Pressupostària.


Forma d'adjudicació dels contractes basats 

Els contractes basats es podran adjudicar sense una nova licitació o amb una nova licitació.

a) Sense nova licitació:

No es farà una nova licitació quan es justifiqui que es produeixin qualsevol de les següents condicions:

• Quan el valor estimat sigui inferior a 5.000 euros (s/IVA).

• Per l’especialitat dels assumptes, quan es tracti d’assessorament o defensa jurídica sobre una matèria  específica  que l’empresa hagi  acreditat  la seva expertesa professional en la matèria i existeixi un informe previ motivat de l’òrgan de contractació.

En qualsevol d’aquests casos, es podrà encarregar el servei directament a qualsevol empresa homologada. sense necessitat de convocar les parts a una nova licitació.

b) Nova licitació:

Quan l’adjudicació d’un contracte basat sigui objecte d’una nova licitació els termes que podran ser objecte d’aquesta nova licitació són:

 • El preu
 • L’equip de treball que intervindrà, valorant aspectes rellevants que es determinin.
 • Termini d’execució dels treballs.

Totes les empreses homologades tenen l’obligació de presentar oferta quan la UPC o les entitats del Grup UPC li requereixin, en cas contrari la UPC està facultada per excloure-les de l’acord marc.

Una vegada  seleccionats els serveis i els seu/s  proveïdor/s en l’Acord  Marc, les característiques tècniques d’aquests serveis i el preu ofertat tenen caràcter de mínims durant tot el període de validesa de la selecció.

Procediment per a contractes basats sense licitació. 

Es podran encarregar els serveis directament a qualsevol empresa homologada.

Els membres del Consell de Direcció de la UPC, la directora de l’Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos o la cap de Serveis Jurídics per sí mateixa o a través dels assessors o assessores dels Serveis Jurídics de la UPC, en funció de la seva necessitat dels serveis objecte del contracte, sol·licitarà per correu electrònic oferta a una o vàries de les empreses homologades (segons consideri) i li concedirà un termini per presentar la mateixa.

1. Quan  el valor estimat sigui inferior a 5.000 euros (s/IVA)

Els encàrrecs inferiors a 5.000 € no requereixen iniciar expedient de contractació  al gestor IG4S. La tramitació tindrà en compte els següents requeriments:

● El responsable de l’encàrrec haurà de demanar pressupost previ a una o vàries empreses (segons consideri), seleccionant l’oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.

● Un cop valorada i acceptada  l’oferta,  es sol·licitarà,  al gestor econòmic de la unitat corresponent, el número de disposició de crèdit per mitjà del mòdul de gestió pressupostària de SAP (document “D”).

● El numero de “D” facilitat s’haurà d’associar al número d’expedient i lot d’aquest Acord Marc. Amb la disposició de la despesa,  es podrà confirmar  l’encàrrec  per part  de la unitat  compradora.

● El pagament de les factures corresponents (“OP”) estaran vinculades a l’expedient de contractació, tot indicant el número de l’Acord Marc i el lot que correspongui en el procés de comptabilització.

El  proveïdor  quedarà  obligat al compliment    de les obligacions derivades de l’execució de l’encàrrec.

2. Quan el contracte basat no requereixi nova licitació per l’especialitat dels assumptes  i el valor estimat sigui igual o superior a 5.000 euros (s/IVA).

El procediment requereix iniciar un expedient de contractació al gestor IG4S. La tramitació tindrà en compte els següents requeriments:

● Caldrà demanar oferta a una o vàries empreses (segons consideri) homologades del lot a que fa referència l’encàrrec, identificant clarament el tipus de servei amb la màxima precisió i seleccionant l’oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.

● Caldrà comunicar al gestor econòmic de la unitat tramitadora que s’ha iniciat la petició per tal que doni d’alta l’expedient a IG4S. El gestor econòmic, donarà d’alta el contracte basat indicant a quin Acord Marc i lot fa referència.

● Un cop valorada i acceptada l’oferta, caldrà facilitar totes les ofertes, si escau, i l’adjudicatari proposat al gestor econòmic, que haurà d’incorporar-les a l’expedient de contractació de SAP i elaborarà l’Informe justificatiu motivant l’especialitat i l’empresa que ha resultat adjudicatària.

● Un cop signat l’Informe justificatiu es sol·licitarà el número de comanda (document D de SAP) al gestor econòmic i s’enviarà a l’empresa.

● Cal indicar el lloc d’execució del servei.

● Un cop prestat el servei, el responsable de l’encàrrec haurà de signar l’Acta de recepció, a ser possible electrònicament. Aquest document és imprescindible per procedir al pagament, i a més, és el que delimita els terminis de garantia, i en el seu cas, la devolució de fiances. Incorpora l’Acta de recepció al gestor d’expedients.

● L’empresa tramitarà la factura electrònicament.

El  proveïdor  quedarà  obligat al compliment de les obligacions derivades de l’execució de l’encàrrec.

Procediment per a contractes basats amb licitació

L’adjudicació dels contractes basats amb licitació s’efectuarà aplicant els termes següents:

Els membres del Consell de Direcció de la UPC, la directora de l’Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos o la cap de Serveis Jurídics per sí mateixa o a través dels assessors o assessores dels Serveis Jurídics de la UPC, sol·licitaran pressupost a totes les empreses homologades de cada lot. En cas que no sigui possible, s’haurà de de justificar aquesta situació i en qualsevol cas, s’haurà de garantir la suficiència d’ofertes per valorar adequadament la selecció de proveïdor.

El procediment requereix iniciar un expedient de contractació al gestor IG4S. La tramitació tindrà en compte els següents requeriments:

● Caldrà demanar oferta a totes les empreses homologades del lot a que fa referència l’encàrrec, identificant clarament el tipus de servei amb la màxima precisió i es seleccionaran un o diversos criteris de valoració (preu, equip de treball i/o termini).

● Es donarà un termini de 7 dies naturals per rebre els pressupostos o ofertes. No obstant aquest termini es podrà ampliar o reduir, tenint en compte factors com ara la complexitat de l'objecte del contracte, la pluralitat o no de criteris de valoració, així com la seva complexitat, i el temps necessari per a l'enviament de l'oferta.

Les empreses que no hagin presentat degudament la seva oferta en temps i forma seran descartades de la licitació.

● Caldrà comunicar al gestor econòmic de la unitat tramitadora que s’ha iniciat la petició per tal que doni d’alta l’expedient a IG4S. El gestor econòmic, donarà d’alta el contracte basat indicant a quin Acord Marc i lot fa referència.

● Un cop rebuts els pressupostos, el responsable de l’encàrrec triarà l’oferta més avantatjosa segons els criteris utilitzats. Caldrà facilitar totes les ofertes i l’adjudicatari proposat al gestor econòmic, que haurà d’incorporar-les a l’expedient de contractació de SAP i elaborarà l’Informe justificatiu motivant l’empresa que ha resultat adjudicatària.

● Un cop signat l’Informe justificatiu es sol·licitarà el número de comanda (document D de SAP) al gestor econòmic i s’enviarà a l’empresa.

● Cal indicar el lloc d’execució del servei.

● Un cop prestat el servei, el responsable de l’encàrrec haurà de signar l’Acta de recepció, a ser possible electrònicament. Aquest document és imprescindible per procedir al pagament, i a més, és el que delimita els terminis de garantia, i en el seu cas, la devolució de fiances. Incorpora l’Acta de recepció al gestor d’expedients.

● L’empresa tramitarà la factura electrònicament.

 

Expedients de contractació (per a gestors autoritzats):

 • SE063000AM2020042-LT1 (lot 1 – AM Jurídic. Administratiu)
 • SE063000AM2020042-LT2 (lot 2 – AM Jurídic. Laboral)
 • SE063000AM2020042-LT3 (lot 3 – AM Jurídic. Morositat)
 • SE063000AM2020042-LT4 (lot 4 – AM Jurídic. Mercantil)
 • SE063000AM2020042-LT5 (lot 5 – AM Jurídic. Civil)
 • SE063000AM2020042-LT6 (lot 5 – AM Jurídic. Penal)